DIENSTVERLENING

Schulden ? Hulp nodig ?

Het kantoor is bijzonder thuis in schuldhulp als onderdeel van het insolventierecht en kan u bijgevolg bijstaan wanneer hulp nodig is in geval van schulden. Er bestaan enkele specifieke vormen van hulp voor mensen met schulden. Onder een algemene noemer wordt dan gesproken van schuldhulp(verlening). Naast specifieke juridische bijstand ihk. van kredieten en hypotheken, zijn de meest bekende :

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht kan ook een advocaat U hierbij van dienst zijn. Opgelet deze dienstverlening is niet gratis. Heel wat rechtszoekenden kiezen evenwel bewust om niet eerst via de sociale dienstverlening van een OCMW of CAW te 'passeren' omdat ze dit eerder stigmatiserend vinden, en kiezen om via een advocaat de zaken aan te pakken.

collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief 'collectieve schuldbemiddeling' genoemd) is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel van de procedure is in de mate van het mogelijke je schulden af te betalen en tijdens de afbetaling nog menswaardig te kunnen leven. Na een collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven.

Deze procedure heeft evenwel een aantal voor en nadelen. Een collectieve schuldenregeling wordt aangevraagd met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Er zijn wel enkele voorwaarden die bepalen of iemand wel of niet toegelaten kan worden tot een collectieve schuldenregeling.

Wanneer iemand wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling zal de rechter een schukldbemiddlaar aanstellen. In de meeste gevallen is dit een advocaat. Deze probeert in eerste instantie tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen. Wanneer hij hier niet in slaagt, kan de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling of een totale kwijtschelding van schulden opleggen. Van zodra iemand wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, zal deze niet meer zelf zijn inkomen ontvangen.

De schuldbemiddelaar zorgt in de mate van het mogelijke voor de afbetaling van de schulden. Hij zal je een deel van het inkomen doorstorten om dagelijkse behoeften, zoals eten, huur, vaste kosten... mee te betalen: dit wordt leefgeld genoemd. Grote uitgaven kan alleen met de toestemming van de schuldbemiddelaar of moet zelfs de voorafgaandelijke machtiging (toelating) van de rechter worden gevraagd. Bij ingrijpende veranderingen (bijvoorbeeld een erfenis, een huwelijk, een vergeten schuld) kan het nodig zijn dat de lopende aanzuiveringsregeling aan te passen. Dit noemt men een herziening. Wanneer iemand zich niet aan de afspraken houdt die in een collectieve schuldenregeling zijn gemaakt, kan de collectieve schuldenregeling beëindigd worden. Dit is een herroeping van de collectieve schuldenregeling. Dit is een vorm van sanctie.

schuldbemiddeling

Een (buitengerechtelijke) schuldbemiddeling heeft tot doel buiten de rechtbank om te proberen om een regeling te treffen met de schuldeisers over de betaling van de schulden. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat iemand zijn schulden gespreid mag terugbetalen. De schuldeiser belooft dan dat hij geen andere stappen meer zal ondernemen om de schuld in te vorderen, wanneer iemand zich aan de gemaakte afspraken houdt. Bij dit alles wordt ook nagegaan of de schulden terecht zijn, of ze verjaard zijn, of er onwettige kosten aangerekend worden... Het advocatenkantoor is juist geplaatst om deze afwegingen te maken en zo nodig actief op te treden.

Via de tussenkomst van een advocaat stel je een afbetalingsplan op om de schulden terug te betalen. Een schuldeiser moet wel akkoord gaan met het afbetalingsplan. Hij kan het dus ook weigeren!

Schuldbemiddeling is niet hetzelfde als een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief 'collectieve schuldbemiddeling' genoemd). De advocaat treedt hier niet op als gerechtelijk mandataris.

Voordeel schuldbemiddeling:een advocaat-schuldbemiddelaar zal onderhandelen met de schuldeisers over de afbetaling van de schulden. Een advocaat-schuldbemiddelaar zal ook nagaan of de schulden terecht zijn, of ze verjaard zijn, of er onwettige kosten aangerekend worden... Nadeel schuldbemiddeling:er is geen garantie dat de schuldeisers akkoord zullen gaan met een voorgesteld afbetalingsplan. Schuldbemiddeling is ook geen oplossing voor structurele schuldproblemen, dan is een collectieve schuldenregeling mogelijk een betere oplossing.

na herroeping van de collectieve schuldenregeling

Wanneer een procedure collectieve schuldenregeling is herroepen, hernemen de schuldeisers hun rechten. Dit betekent dat zij opnieuw kunnen uitvoeren (hun schuldvordering innen) via een gerechtsdeurwaarder wanneer zij over een titel (vonnis) beschikken. Ook in dit geval kan via een advocaat geprobeerd worden een (buitengerechtelijke) schuldbemiddeling op te zetten (zie hoger).

Na een herroeping is dit vaak de ultieme en enige oplossing om op een waardige wijze nog een oplossing te vinden voor het feit dat er na een herroeping gedurende 5 jaar geen nieuwe aanvraag kan gebeuren om te worden toegelaten tot een collectieve schuldenregeling. Ook voor de schuldeisers is dit een manier om alsnog zonder inzet van grote kosten zekerheid van betaling te bekomen.

Bedenk dat het niet-verlenen van medewerking in een dergelijke (buitengerechtelijke) schuldbemiddeling na herroepeing kan aanleiding geven tot de onmiddelijke stopzetting ervan wanneer de advocaat-schuldbemiddelaar de niet-medewerking vaststelt en de schuldeisers hiervan verwittigt. Het is hier zaak nauwkeurig de gemaakte afspraken te volgen.

budgetbeheer en -begeleiding

Wanneer iemand problemen heeft met het onder controle houden van de uitgaven en het opvolgen en uitvoeren van de administratie (rekeningen tijdig betalen, ...), kan budgetbeheer en budgetbegeleiding een mogelijke oplossing zijn.

Indien iemand hiervoor liever niet naar een OCMW of ACW stapt (dit bv. te stigmatiserend vindt), kan je hiervoor ook naar een advocaat. Schuldhulp als onderdeel van het insolventierecht vormt ook het werkterrein van een advocaat. Het impliceert immers kennis van rechtsfiguren, het geven van juridisch advies en contactname met schuldeisers. Methodologisch werkt een advocaat nu ook éénmaal anders dan een OCMW of CAW.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.