Het kantoor en de medewerkers hebben een gedeelde visie rond de waarden vervat in de volgende 5 pijlers :

klare taal / verbindende communicatie

Taal en communicatie beïnvloeden in grote mate ons dagelijks handelen en interacteren met elkaar. Wat wil iemand nu precies zeggen, en hoe heeft de toehoorder de boodschap ontvangen ? Waar het in taal en communicatie misgaat, ontstaat al gauw een meningsverschil, onbegrip en mogelijks een conflict.
Inhoudelijke aandacht voor taal en communicatie vormen een belangrijk gegeven in een poging tot herstel, nl. te kunnen aangeven wat je in een bepaalde situatie voelt en nodig hebt van de ander, en zelf de ander juist kunnen horen in zijn of haar aangeven van wat er nog in de weg zit. Verbindende communicatie als drijfssfeer.
Niets is evenwel moeilijker dan dat en om dit in een beginfase op het juiste spoor te zetten is er soms hulp van een derde nodig. Op deze pijler wil het kantoor juist inzetten.

bemiddelingsgericht

Het aanpakken van diversiteit en conflicten in welke context dan ook vanuit de basishouding van bemiddeling - bemiddelingsgericht - helpt om actoren in een geschil om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor elkaar. Oplossingen en akkoorden die op deze wijze bereikt worden, zijn duurzijn en werken preventief.
Het werken vanuit een bemiddelingsgerichte houding is leren omgaan met verschillen en conflicten en de tegelijkertijd de rijkdom van een conflict ontdekken.

ontwikkelingsgericht

Een ontwikkelingsgerichte benadering waarin menselijke zelfverwerkelijking een plaats krijgt.

Meningsverschillen en conflicten gebruiken tot verandering is onderdeel van een ontwikkelingsgerichte visie (waarin het menselijke zelf een plaats krijgt - ontwikkeling van het menselijke potentieel) op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit.

In lastige, conflict-geladen situaties kan vanuit een liefdevolle houding, en aan de hand van goede vragen mensen terug naar zichzelf worden geleid. Wat wil de cliënt nu echt ? Wat is belangrijk voor hem/haar ? Er kan ook aandacht worden geschonken aan relaties waar de cliënt in staat en de grotere verbanden. Er kan met de cliënt een spoor van creativiteit worden bewandeld. Mensen in beweging krijgen (standpunten leren loslaten), verantwoordelijkheid te nemen.

transformatief en opbouwend

Transformerend werken is het omzetten van het ‘negatieve’ in het ‘positieve’. Dit kan mensen innerlijk veranderen zodat ze zich anders gedragen. Veranderingen in inzichten, overtuigingen en houdingen zorgen voor wijzigingen in de manier waarop mensen met elkaar omgaan, en om zo te komen tot bevredigende en duurzame oplossingen.

Hierin begrepen zijn ook de aandacht voor empowerment en emancipatorisch werken. Wat de cliënt zelf kan hoeft niemand over te nemen.

het grotere plaatje / netwerk(t) / verbinden

Kenmerkend voor alternatieve opvattingen en werkmethoden zijn ook de bezorgdheid voor niet-juridische factoren waar mensen mee te maken krijgen, naast de zorg voor het menselijk welzijn. Er is meer dan het recht alleen.

Vanuit een denken in wij via verbindende communicatie wil het kantoor en haar medewerkers verbindend werken.
Het gaat om het vinden van evenwicht tussen verschillende posities en het vinden van evenwicht in dialoog met elkaar, op zoek naar het gemeenschappelijke verhaal.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.