Hier kan U terecht voor gedetailleerde informatie rond schuldhulpverlening en meer ihb. voor informatie omtrent de collectieve schuldenregeling.

Via de vorm van opiniestukken, rechtspraak en commentaarstukken, wordt U geïnformeerd over bijzondere aandachtspunten. Omdat de materie rond collectieve schuldenregeling steeds 'in beweging is', is het opzet ook om via interactie met het leespubliek onderwerpen uit te diepen of scherp te stellen.

Ook het organiseren van lezingen, opleidingen en studiedagen behoort tot het werkterrein.

Indien U verdere interesse heeft voor de onderwerpen en interacties die hier aan bod komen, kan U steeds inschrijven op de nieuwsbrief. Uiteraard bent U van harte welkom om op geregelde tijdstippen de site te bezoeken.

Collectieve schuldenregeling – hypothecaire schuldeiser – samenloop – laattijdige aangifte – gevolgen art. 1675/9, §3 Ger.W. – handlichting – rechtsplegingsvergoeding

De hypothecaire schuld (lening) ontstaat op het ogenblik van de ondertekening van het contract, in casu voor de beschikking van toelaatbaarheid, waarbij de maandelijkse afbetalingen slechts een modaliteit of vorm van terugbetaling zijn. Alle schuldeisers die op het ogenblik van de beschikking van toelaatbaarheid over een bestaande schuldvordering beschikken, ondergaan de gevolgen van de samenloop, zo ook de schuldvorderingen onderworpen aan een voorwaarde of een bepaalde termijn. De schorsing van de middelen van tenuitvoerlegging en de intresten geldt enkel voor de in samenloop zijnde schuldeisers en is niet van toepassing op boedelschulden....

LEES VERDER

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING IN CORONA-TIJDEN / OPINIE

“Geld is te regelen, je gezondheid niet.” Tijdelijke overmacht en jurisprudentiële schorsing. Over nu en de toekomst   Bij het uitschrijven van deze visietekst is de COVID-19-crisis allerminst bedwongen. Naast de menselijke problemen houdt de corona-crisis ook heel wat financiële onzekerheid in. Economisch wordt door specialisten gesproken van een nakende recessie. Heel wat bedrijven dreigen over de kop te gaan, met zo mogelijk heel wat banenverlies tot gevolg. De regering zet in om bedrijven te redden. Daartoe zal er allicht eerstdaags een volmachtsbesluit verschijnen. Ook voor particulieren niet-ondernemers breken ...

LEES VERDER

Hulp van het OCMW voortaan stigmatiserend?

HULP VAN HET OCMW VOORTAAN STIGMATISEREND? OVER DE OPNAME VAN HULPVERLENING DOOR HET OCMW  IN EEN GEGEVENSDATABANK. VAN SCHULDINDUSTRIE NAAR BUSINESSMODEL. DATA = BIG BUSINESS!   Mr. Jo Van Campenhout Advocaat bij de Balies van Brussel en Dendermonde OPINIETEKST   Wat lang een taboe is geweest, nl. het aanleggen van een databank met de gegevens van de sociaal zwakkere in de maatschappij (vorm van uitgebreide kredietcentrale/ schuldencentrale) is thans een feit, en wel via een privé-initiatief buiten elke controle van de overheid om. Het mag een opmerkelijk ...

LEES VERDER

Het menselijk gezicht van de advocatuur.

Naar een nieuwe advocatuur ? Het imago van justitie en de advocaat is niet goed. Ook in andere landen kent de advocatuur een imagoprobleem. Nog steeds heeft de advocatuur een kwalijke reputatie.(1) Het blijkt meer dan een historische mythevorming ingegeven door angst. De advocatuur verliest marktaandeel.(2) En bovendien zoals H. Lamon terecht opmerkt, lijkt het erop alsof de meerderheid van de advocatuur zich niet echt inlaat met de toekomst van het eigen beroep.(3)Er is een duidelijke noodzaak naar het hervinden van het menselijke gezicht van de advocatuur. Onder druk van het imagoprobleem zijn we verstrikt geraakt in een materiele organisatie van het beroep. De Orde staat voor belangrijke uitdagingen zoals de regeling van het z...

LEES VERDER

Een kwestie van vertrouwen.

De verschillende aspecten van vertrouwen. Vertrouwen als thema komt in het kader van bemiddeling en schuldbemiddeling meestal slechts ter sprake wanneer het vertrouwen wordt opgezegd. Gevraagd naar een definitie van vertrouwen, of wat er daaronder dan wordt verstaan, levert uiteenlopende resultaten op zonder dat het vaak duidelijk wordt wat er nu precies onder vertrouwen dient te worden verstaan. Eens opgezegd is het ook zo dat vertrouwen zich slechts heel langzaam opnieuw laat opbouwen. Vertrouwen wordt sneller verloren dan het wordt opgebouwd. Spreekwoordelijk wordt gezegd dat vertrouwen 'te voet komt' en 'vertrekt te paard'. In de klassieke handboeken over bemiddeling of schuldbemiddeling wordt het thema 'vertrouwen' zelfs ...

LEES VERDER

Zin(geving) in recht.

Uit of in het beroep ? Recht en spiritualiteit zijn twee begrippen die wanneer met elkaar gecombineerd, aanleiding geven tot gemengde reacties en houdingen. Het woord zingeving mag dan al tot wat minder terughoudendheid aanleiding geven, en meer uitnodigen tot debat, in de regel worden recht en spiritualiteit zelden met alkaar in verband gebracht. Heel wat actoren in het recht stellen zich de vraag of het beroep verschillend kan worden benaderd ? Andere beroepsgroepen (bedrijfswereld, leraars, sociale sector, ...) deden het voor en spelen intussen met concepten rond persoonlijke en professionele groei. De beroepsinvulling met hart en ziel is er geen onbespreekbaar of wereldvreemd thema meer. Kan de juridische beroepsgroep word...

LEES VERDER

Recht en psychologie

Begrijp jezelf - begrijp de ander In het strafrecht is het al langer dat de geesteswetenschappen een rol spelen bij het analyseren en begrijpen van gedrag in en buiten de rechtszaal. Toch is ook in andere domeinen van het recht de psyche een element dat uitnodigt bij de zoektocht naar waarheidsvinding, zo ook in burgerlijke procedure. Veel te vaak wordt de psychologie onderbelicht in de rechtszaal, zeker daar waar een interactief debat wil worden gevoerd. In de interactie met elkaar worden al dan niet bewust allerlei mechanismen en processen op elkaar 'losgelaten' die 'het juridische spel' danig kunnen beïnvloeden, zonder dat we ons daar als juristen en beroepsmensen in het recht voldoende van bewust zijn. Een kennis van de...

LEES VERDER

Recht en geaarde Spiritualiteit

Wanneer schijnbare uitersten elkaar ontmoeten Een recente publicatie rond 'Menselijke kracht in het recht' (Prof. Dr. E. Lancksweerdt) onderzoekt in extenso het samengaan tussen (geaarde) spiritualiteit en het recht. Deze publicatie vertrekt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, waar het menselijke zelf een plaats krijgt - ontwikkeling van het menselijk potentieel - met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit. Aan de basis van deze nieuwe bezieling ligt een holistisch en positief mens- en wereldbeeld, en in het verlengde daarvan zijn juridische problemen niet alleen een probleem, maar ook een groeikans, een uitdaging om de vermogens die mensen in zich hebben...

LEES VERDER

Collectieve schuldenregeling te duur?

Welke elementen bepalen en beïnvloeden de 'prijs' van een collectieve schuldenregeling? In de huidige stand van de wetgeving is de tussenkomst van een gerechtelijke mandataris schuldbemiddelaar in het kader van een collectieve schuldenregeling niet gratis. Aan een procedure collectieve schuldenregeling zit nl. een prijskaartje vast in de vorm van de staat van kosten en erelonen van de schuldbemiddaar. Het is in eerste orde de schuldenaar-verzoeker de de staat van de schuldbemiddelaar regelt en betaalt. De wet bepaalt dat de schuldbemiddelaar hiervoor nl. een reserve aanlegt. Wanneer de reserve onvoldoende is of niet kan worden aangelegd, kan de schuldbemiddelingsrechter in sommige gevallen deze staat ten laste van de FOD Econo...

LEES VERDER

Aanvang en duur van de collectieve schuldenregeling ?

Na de aanpassing van de wet. Vanuit een zorg voor te lange aanzuiveringsplannen en meer duidelijkheid voor de verzoeker, heeft de wetgever -enkel voor wat de minnelijke aanzuiveringsregeling (MAR) betreft, een nieuw wettelijk principe ingevoerd inzake aanvang en duurtijd (art. 1675/10 §5 en §6 Ger Wb.). De wetgever heeft in de nieuwe wet op geen enkele manier de (maximale) duurtijd van een procedure collectieve schuldenregeling vastgelegd. Er heerst hierover nogal wat onduidelijkheid inzake het toepassingsgebied Enkel voor wat de minnelijke aanzuiveringsregeling (MAR) betreft, werd een nieuw wettelijk principe ingevoerd inzake aanvang en duurtijd (art. 1675/10 §5 en §6 Ger Wb.) van de aanzuiveringsregeling (niet van de proced...

LEES VERDER

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.