COLLECTIEVE SCHULDENREGELING IN CORONA-TIJDEN / OPINIE

“Geld is te regelen, je gezondheid niet.” Tijdelijke overmacht en jurisprudentiële schorsing. Over nu en de toekomst   Bij het uitschrijven van deze visietekst is de COVID-19-crisis allerminst bedwongen. Naast de menselijke problemen houdt de corona-crisis ook heel wat financiële onzekerheid in. Economisch wordt door specialisten gesproken van een nakende recessie. Heel wat bedrijven dreigen over de kop te gaan, met zo mogelijk heel wat banenverlies tot gevolg. De regering zet in om bedrijven te redden. Daartoe zal er allicht eerstdaags een volmachtsbesluit verschijnen. Ook voor particulieren niet-ondernemers breken er...

LEES VERDER

Hulp van het OCMW voortaan stigmatiserend?

HULP VAN HET OCMW VOORTAAN STIGMATISEREND? OVER DE OPNAME VAN HULPVERLENING DOOR HET OCMW  IN EEN GEGEVENSDATABANK. VAN SCHULDINDUSTRIE NAAR BUSINESSMODEL. DATA = BIG BUSINESS!   Mr. Jo Van Campenhout Advocaat bij de Balies van Brussel en Dendermonde OPINIETEKST   Wat lang een taboe is geweest, nl. het aanleggen van een databank met de gegevens van de sociaal zwakkere in de maatschappij (vorm van uitgebreide kredietcentrale/ schuldencentrale) is thans een feit, en wel via een privé-initiatief buiten elke controle van de overheid om. Het mag een opmerkelijk fe...

LEES VERDER

Collectieve schuldenregeling te duur?

Welke elementen bepalen en beïnvloeden de 'prijs' van een collectieve schuldenregeling? In de huidige stand van de wetgeving is de tussenkomst van een gerechtelijke mandataris schuldbemiddelaar in het kader van een collectieve schuldenregeling niet gratis. Aan een procedure collectieve schuldenregeling zit nl. een prijskaartje vast in de vorm van de staat van kosten en erelonen van de schuldbemiddaar. Het is in eerste orde de schuldenaar-verzoeker de de staat van de schuldbemiddelaar regelt en betaalt. De wet bepaalt dat de schuldbemiddelaar hiervoor nl. een reserve aanlegt. Wanneer de reserve onvoldoende is of niet kan worden aangelegd, kan de schuldbemiddelingsrechter in sommige gevallen deze staat ten laste van de FOD Economi...

LEES VERDER

Aanvang en duur van de collectieve schuldenregeling ?

Na de aanpassing van de wet. Vanuit een zorg voor te lange aanzuiveringsplannen en meer duidelijkheid voor de verzoeker, heeft de wetgever -enkel voor wat de minnelijke aanzuiveringsregeling (MAR) betreft, een nieuw wettelijk principe ingevoerd inzake aanvang en duurtijd (art. 1675/10 §5 en §6 Ger Wb.). De wetgever heeft in de nieuwe wet op geen enkele manier de (maximale) duurtijd van een procedure collectieve schuldenregeling vastgelegd. Er heerst hierover nogal wat onduidelijkheid inzake het toepassingsgebied Enkel voor wat de minnelijke aanzuiveringsregeling (MAR) betreft, werd een nieuw wettelijk principe ingevoerd inzake aanvang en duurtijd (art. 1675/10 §5 en §6 Ger Wb.) van de aanzuiveringsregeling (niet van de procedur...

LEES VERDER

Schuldhulpverlening – Gerechtelijk of buitengerechtelijk ?

Door de bomen het bos zien. Bij financiële moeilijkheden kan beroep worden gedaan op schuldhulpverlening. Verschillende vormen van schuldhulp zijn denkbaar, doch op het terrein is er soms terminologische verwarring. Zijn bv. schuldbemiddeling en collectieve schuldernregeling (ook wel eens collectieve schuldbemiddeling genoemd) hetzelfde ? Kan iedereen zich schuldbemiddelaar noemen, en wat is het verschil met een gerechtelijk mandataris schuldbemiddelaar ? Kan er worden gesproken van een gerechtelijke of buitengerechtelijk schuldbemiddeling, en zo ja, wat wordt hiermee dan precies bedoeld ? Dit artikel wil in kort bestek enige klaarheid scheppen. Het zal je maar overkomen te worden geconfronteerd met een moeilijke financiële s...

LEES VERDER

Als schuldeiser in een collectieve schuldenregeling.

Hoe zicht houden op wat je toekomt ? Bij de aanvang van de wet collectieve schuldenregeling ging er veel aandacht naar de schuldeisers, en de wijze waarop deze alsnog betaling van een openstaande schuldvordering konden bekomen. De aanvankelijk wet op de collectieve schuldenregeling ging immers in tegen het rechtsgevoel van heel wat juristen. Gaandeweg - mede door eerder ongelukkig wetswijzigingen - ging de slinger overhellen naar de zijde van verzoekers, en werd het voor een schuldeiser alsmaar moeilijker duidelijk zicht te blijven houden op de procedure en de opvolging van de mogelijke inspanningen van een verzoeker. Hoe kan je als schuldeiser in de huidige stand van de wet en rechtspraak maximaal je rechten nog 'valoriseren' ? A...

LEES VERDER

Penale boeten en collectieve schuldenregeling.

Al of niet kwijtscheldbaar ? Een laatste stand van zaken na het het arrest van het Hof van Cassatie.(dd. 21/11/2016) Daar waar in de collectieve schuldenregeling het principe wordt gehanteerd dat alle schuldeisers op voet van gelijkheid worden behandeld, is het zo dat de overheid als schuldeiser zich sinds geruime tijd via wetsingrijpen een bijzondere positie tracht te verwerven. Hierbij kan o.m. worden gedacht aan de toepassing van art. 334 van de Programmawet, hetwelk de schuldvergelijking heeft mogelijk gemaakt. De schuldenaar-verzoeker in collectieve schuldenregeling merkt dit eenvoudigweg doordat de teruggaven van bv. de directe belastingen worden aangewend om andere openstaande vorderingen bij de overheid te 'regelen'. Voor de inv...

LEES VERDER

Collectieve schuldenregeling = duurzame oplossing

VOOR EN TEGEN Collectieve schuldenregeling is in een groot aantal gevallen een succesvolle manier om mensen met een schuldenlast te helpen aan een blijvende oplossing. In een aantal gevallen is de collectieve schuldenregeling evenwel geen uitweg of werkbare vorm gebleken om mensen in een staat van onvermogen te helpen. De redenen voor een dergelijke mislukking zijn divers en uiteenlopend, en kunnen zijn gelegen in de persoon van de verzoeker, de persoon en de wijze van tussenkomst van de schuldbemiddelaar, maar ook in de wijze waarin de rechtbank met de zaken omgaat.

LEES VERDER

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.