Hier kan U terecht voor gedetailleerde informatie rond schuldhulpverlening en meer ihb. voor informatie omtrent de collectieve schuldenregeling.

Via de vorm van opiniestukken, rechtspraak en commentaarstukken, wordt U geïnformeerd over bijzondere aandachtspunten. Omdat de materie rond collectieve schuldenregeling steeds 'in beweging is', is het opzet ook om via interactie met het leespubliek onderwerpen uit te diepen of scherp te stellen.

Ook het organiseren van lezingen, opleidingen en studiedagen behoort tot het werkterrein.

Indien U verdere interesse heeft voor de onderwerpen en interacties die hier aan bod komen, kan U steeds inschrijven op de nieuwsbrief. Uiteraard bent U van harte welkom om op geregelde tijdstippen de site te bezoeken.

Schuldhulpverlening – Gerechtelijk of buitengerechtelijk ?

Door de bomen het bos zien. Bij financiële moeilijkheden kan beroep worden gedaan op schuldhulpverlening. Verschillende vormen van schuldhulp zijn denkbaar, doch op het terrein is er soms terminologische verwarring. Zijn bv. schuldbemiddeling en collectieve schuldernregeling (ook wel eens collectieve schuldbemiddeling genoemd) hetzelfde ? Kan iedereen zich schuldbemiddelaar noemen, en wat is het verschil met een gerechtelijk mandataris schuldbemiddelaar ? Kan er worden gesproken van een gerechtelijke of buitengerechtelijk schuldbemiddeling, en zo ja, wat wordt hiermee dan precies bedoeld ? Dit artikel wil in kort bestek enige klaarheid scheppen. Het zal je maar overkomen te worden geconfronteerd met een moeilijke financiële...

LEES VERDER

Als schuldeiser in een collectieve schuldenregeling.

Hoe zicht houden op wat je toekomt ? Bij de aanvang van de wet collectieve schuldenregeling ging er veel aandacht naar de schuldeisers, en de wijze waarop deze alsnog betaling van een openstaande schuldvordering konden bekomen. De aanvankelijk wet op de collectieve schuldenregeling ging immers in tegen het rechtsgevoel van heel wat juristen. Gaandeweg - mede door eerder ongelukkig wetswijzigingen - ging de slinger overhellen naar de zijde van verzoekers, en werd het voor een schuldeiser alsmaar moeilijker duidelijk zicht te blijven houden op de procedure en de opvolging van de mogelijke inspanningen van een verzoeker. Hoe kan je als schuldeiser in de huidige stand van de wet en rechtspraak maximaal je rechten nog 'valoriseren' ? ...

LEES VERDER

Penale boeten en collectieve schuldenregeling.

Al of niet kwijtscheldbaar ? Een laatste stand van zaken na het het arrest van het Hof van Cassatie.(dd. 21/11/2016) Daar waar in de collectieve schuldenregeling het principe wordt gehanteerd dat alle schuldeisers op voet van gelijkheid worden behandeld, is het zo dat de overheid als schuldeiser zich sinds geruime tijd via wetsingrijpen een bijzondere positie tracht te verwerven. Hierbij kan o.m. worden gedacht aan de toepassing van art. 334 van de Programmawet, hetwelk de schuldvergelijking heeft mogelijk gemaakt. De schuldenaar-verzoeker in collectieve schuldenregeling merkt dit eenvoudigweg doordat de teruggaven van bv. de directe belastingen worden aangewend om andere openstaande vorderingen bij de overheid te 'regelen'. Voor de i...

LEES VERDER

Collectieve schuldenregeling = duurzame oplossing

VOOR EN TEGEN Collectieve schuldenregeling is in een groot aantal gevallen een succesvolle manier om mensen met een schuldenlast te helpen aan een blijvende oplossing. In een aantal gevallen is de collectieve schuldenregeling evenwel geen uitweg of werkbare vorm gebleken om mensen in een staat van onvermogen te helpen. De redenen voor een dergelijke mislukking zijn divers en uiteenlopend, en kunnen zijn gelegen in de persoon van de verzoeker, de persoon en de wijze van tussenkomst van de schuldbemiddelaar, maar ook in de wijze waarin de rechtbank met de zaken omgaat.

LEES VERDER

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.