1. INFORMATIEPLICHT DIENSTENWET

Identificatiegegevens

Mr. Jo Van Campenhout, oefent het beroep van zelfstandig advocaat uit onder de hiernagenoemde vennootschappen :
Ebvba Jo J.M. VAN CAMPENHOUT Advocaat, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0861.664.361 (oprichting 17.11.2003). Het BTW-nummer is BE 0861.664.361.
Bvba NOVA VIA (thans in oprichting), [ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer ... Het BTW-nummer is BE ….]
Het hoofdkantoor is gevestigd te Robert Dansaertlaan 82, Groot-Bijgaarden, België. Alle briefwisseling wordt verzonden aan het hoofdkantoor.
Bijkantoren zijn gevestigd te Gooik (Oetingen) en Haaltert (Denderhoutem).

 

Advocaten – Beroepsorde

Advocaat Mr. Jo Van Campenhout oefent zijn praktijk uit in België en is ingeschreven aan de Balies van Brussel en Dendermonde.  Voor de diensten nader omschreven op de website kan u bij hem terecht.
Als advocaat is Mr. Van Campenhout onderworpen aan de Codex Deontologie voor Advocaten, welke kan worden geraadpleegd op de website van de Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be.

 

Identificatieplicht

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sedert februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

 

Contractuele relatie

De hierbovengenoemde vennootschappen zijn de exclusieve contractpartij voor alle diensten geleverd door Mr. Jo Van Campenhout.

 

Erelonen en kosten

De hierbovengenoemde vennootschappen maken duidelijke ereloonafspraken met haar cliënteel.
Bij aanvang van de samenwerking maken wij een concrete inschatting van kosten en erelonen.
Wij werken steeds aan concurrentiële tarieven. De gehanteerde uurtarieven worden op verzoek van de cliënt meegedeeld. De tarieven gelden exclusief algemene kantoorkosten, 21% BTW (behoudens vrijstelling) en eventuele specifieke dossiergebonden kosten. Een bijkomend ereloon kan worden verantwoord door het belang van de zaak, de grote complexiteit, de hoogdringendheid en/of het gunstige resultaat. De hierbovengenoemde vennootschappen zijn gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen.
De hierbovengenoemde vennootschappen factureren hun diensten diensten periodiek. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord.
Facturen, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen. Bij wanbetaling kan de dienstverlening worden opgeschort totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De hierbovengenoemde vennootschappen zijn verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid van Jo Van Campenhout, bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. De aansprakelijkheid van de hierbovengenoemde vennootschappen en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking.
De polissen verlenen dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen in de polissen opgenomen.

 

Confidentialiteit

De hierbovengenoemde vennootschappen verbinden zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke en deontologische voorschriften, inbegrepen de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming.

 

Informatie en klachten

Indien u verdere informatie wenst of bij klachten kan u terecht per post op het adres Robert Dansaertlaan 82, Groot-Bijgaarden, via fax op het nummer 02/463 25 34 of via e-mail op het adres info@vancampenhout.net.

 

Geschillen

In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht voor de hierbovengenoemde vennootschappen om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Artikel 1 Algemeen

Deze artikelen beschrijven de voorwaarden onder welke voornoemde vennootschappen toegang verlenen tot haar website en haar diensten verleent aan bezoekers. Zij zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.vancampenhout.net
De dienst die voornoemde vennootschappen aanbieden is erop gericht om vraag en aanbod naar juridische dienstverlening bij elkaar te brengen.
In het navolgende wordt onder bezoeker of gebruiker verstaan eenieder die de website www.advocaat-vancampenhout.be bezoekt en wordt onder advocaat verstaan, ieder advocaat die ingeschreven is aan een Belgische balie.

 

Artikel 2 Accepteren Voorwaarden

Door gebruik te maken van de website www.advocaat-vancampenhout.be, hetzij als advocaat hetzij als rechtshulpzoekende of anderszins, accepteert de bezoeker deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Wijzigingen

Voornoemde vennootschappen behouden zich het recht voor om te allen tijde elk van deze algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de website van voornoemde vennootschappen.

 

Artikel 4 Onderwerp en aansprakelijkheid

De website van voornoemde vennootschappen is erop gericht om vraag en aanbod naar juridische dienstverlening bij elkaar te brengen. Voornoemde vennootschappen beogen kwalitatief hoogstaande informatie aan te bieden, toch kan zij op geen enkele manier de correctheid of volledigheid ervan garanderen. Om die reden is noch de redactie van de hierbovengenoemde vennootschappen noch diens uitbater aansprakelijk voor welke schade ook die zou voortvloeien uit het gebruik of niet-gebruik van gegevens op de website.

De bezoeker krijgt het tijdelijk, herroepbaar en niet-exclusief recht om de website te gebruiken voor privé-gebruik in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Geen gegevens mogen overgenomen of geïntegreerd in welke vorm ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de hierboven genoemde vennootschappen, tenzij anders bepaald op de website, en onder de volgende voorwaarden : vermelding van de naam van de auteur bij het artikel, de overname van deze copyright melding en verwijzing naar de naam van deze website.
De hierboven genoemde vennootschappen kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de informatie aangeboden op externe websites waarnaar gelinkt of verwezen wordt, noch voor de diensten die er verstrekt worden.

De hierboven genoemde vennootschappen kunnen de juistheid van de informatie of systemen niet garanderen en kunnen derhalve ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor beslissingen genomen op basis van deze informatie of systemen.

 

Artikel 5 Rechten

De hierbovengenoemde vennootschappen zijn behoudens andere aanduiding, eigenaar van alle logo’s, teksten, vormgeving, opmaak, indelingen en databases op haar website. Overname, in welke vorm ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke goedkeuring.
Door het laten publiceren van teksten garandeert de auteur (of diegene die de rechten op de tekst bezit) de hierbovengenoemde vennootschappen een onbeperkt, royalty-free, onherroepbaar, niet-exclusief recht om de tekst te gebruiken, aan te passen, te publiceren, te vertalen, in een andere vorm te gieten. Deze rechten kunnen de hierbovengenoemde vennootschappen overdragen aan derden.

 

Artikel 6 Identiteit en Privacy

Elke bezoeker is verplicht aan de hierbovengenoemde vennootschappen nauwkeurig en volledig opgave te doen van alle gegevens welke van hem gevraagd worden en welke nodig geacht worden voor de werking van de hierbovengenoemde vennootschappen.

In geval van onvolledige of onjuist ingevulde opdrachten behouden de hierbovengenoemde vennootschappen zich het recht deze onbehandeld aan de bezoeker terug te zenden.
Elke bezoeker verklaart dat de door hem geleverde informatie:
– juist en nauwkeurig is;
– geen onrechtmatige informatie bevat;
– een zo exact mogelijke weergave van de feiten is;
– geen inbreuk maakt op rechten van een derde.

Met betrekking tot de bescherming van de privacy gelden de voorwaarden zoals die op de website en hiernaverder uiteen zijn gezet. De hierbovengenoemde vennootschappen streven ernaar de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers optimaal te beschermen. Daarom handelen de hierbovengenoemde vennootschappen bij de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de privacywet. Als u via de hierbovengenoemde vennootschappen een zaak onderbrengt bij Mr. Jo Van Campenhout wordt er zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan. De hierbovengenoemde vennootschappen besteden de grootste zorg aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over hoe de hierbovengenoemde vennootschappen met uw gegevens omgaat of welke gegevens wij van u hebben opgeslagen : zie verder.

 

Artikel 7 Rechtshulp

Elk opzettelijk onjuist, frauduleus en/of illegaal verzoek tot rechtshulp of reactie op zulke verzoeken zijn zonder onderscheid verboden.
Voornoemde vennootschappen hebben het recht iedere bezoeker de toegang tot haar diensten te weigeren dan wel de bezoeker van haar dienst te verwijderen.
De informatie op deze website is algemeen van aard en is uitdrukkelijk niet bedoeld om te worden geïnterpreteerd als ‘juridisch advies’. De gegevens die gepubliceerd worden op deze site hebben geen confidentieel karakter.

 

Artikel 8

Indien zou blijken dat een of meerdere van de voorwaarden ongeldig of onrechtmatig is, dan zou dit geenszins de geldigheid en rechtmatigheid van de andere voorwaarden aantasten.

 

Artikel 9

Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing als de bezoeker gebruik maakt van de dienst van de hierbovengenoemde vennootschappen via de website van een derde partij.

 

Artikel 10

Op deze voorwaarden en elke door de hierbovengenoemde vennootschappen gesloten overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit het gebruik van de website, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.

3. Privacybeleid

Algemeen

Het Privacybeleid van advokatenkantoor Van Campenhout is erop gericht u te informeren over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft, en om de persoonsgegevens die wij van u ontvangen te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de website van het advokatenkantoor Van Campenhout.

 

Welke gegevens?

Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. De persoonsgegevens die advokatenkantoor Van Campenhout verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website(s) en/of diensten.

 

Waarom?

In de eerste plaats gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering en afhandeling van uw contact(en) met advokatenkantoor Van Campenhout, en het daaraan verbonden beheer van en de toegang tot het deel van onze website(s) gereserveerd voor onze klanten en gebruikers.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren via onze nieuwsbrief indien u daarvoor heeft ingeschreven.

 

Wie?

Uw persoonsgegevens worden door advokatenkantoor Van Campenhout bijgehouden.

 

Hoe hebt u controle over uw persoonsgegevens?

U kunt toegang verkrijgen tot uw gegevens  via onze website of door een brief te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan advokatenkantoor Van Campenhout, Robert Dansaertlaan 82, 1702 Groot-Bijgaarden.

 

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

advokatenkantoor Van Campenhout gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Onze website(s) maken gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website(s) correct te laten werken, cookies om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden, en cookies van derden voor de inhoud en de werking van onze website(s) te verbeteren (o.a. Google Analytics).

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help of Tools in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.
Door onze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies overeenkomstig dit Privacybeleid.

 

Netwerkbeveiliging

Advokatenkantoor Van Campenhout stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren:

 

Veiligheid is ook uw zaak:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.